drywall

دیوار خشک


  

 

 

 

 

حکومت : پادشاهی 
مساحت : 650/90 کیلومترمربع   
جمعیت :5,307,470 (July 2002 est.) نفر   
رشدسالانه جمعیت : 7/3 درصد
پایتخت : امان      
زبان :  عربی  
دین :  اسلام  
واحد پول : دینار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارای آب و هوای گرم وخشک است. اکثرقسمتهای خاک اردن، صحرایی است. اما بخش کوچکی از آن قابلیت کشت و زرع، دارد «امان» مرکز صنعتی   کشور بوده و در آن برم و پتاس را که از منطقه ی بحرالمیت استخراج می شوند، باز آوری و آماده می کنند. از دیگر صنایع مهم این کشور، می توان از صنایع غذایی و نساجی، نام برد

 

 

 

Useful links:

 

  • وزارتخانه ها و سازمانها

 

  • اتاقهای بازرگانی و مراکز اقتصادی  

 

 

 

 

  • COMPANIES
  • Trade Fair

        AIRLINES& AIR ACADEMIES