اطلاعات تجاری هندوراس

  

 

 

Congreso

 

 

Useful links:

 

 

e*p; 0 ly:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black'>
water: 9,240 sq km

 

 

Population:

5,359,759 (July 2004 est.)

 

Languages:

Spanish (official) 
note: English and indigenous languages on Atlantic coast

 

Economy- Overview:

 

Industries:

food processing, chemicals, machinery and metal products, textiles, clothing, petroleum refining and distribution, beverages, footwear, wood

 

Exports - commodities:

coffee, shrimp and lobster, cotton, tobacco, bananas, beef, sugar, gold

 

Imports - commodities:

machinery and equipment, raw materials, petroleum products, consumer goods

 

Exchange rates:

 

 

وزارت دارایی و اعتبار عمومی

وزارت توسعه صنایع و تجارت

وزارت کشاورزی و جنگلبانی

وزارت امور خارجه

سرپرست بانکها و سایر موسسات مالی

کمسیون ملی توسعه صادرات

بانک مرکزی

مدیر کل تجارت خارجی

مدیر کل گمرک

 

 

ion%2tr 0 com" target="_blank">انجمن صادرکنندگان گل

دفترخانه توسعه صادارات 

 

Fie 0 ont-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>

Costa Rican Institute of Tourism

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید