کاربرد پرلیت در دماهای خیلی پایین (Cryogenic )

پرلیت در تولید مواد ایزوله براى‌تامین شرایط خیلى سردو گرم استفاده میشود. بدلیل خصوصیات منحصر بفرد عایق  پرلیتى‌ ، استفاده وسیعى‌در عایق کارى و نگهدارى مخازن در دماى کم، بخصوص در کانتینرهاى کشتى ، سردخانه، اتاقهاى آزمایشى و کارخانجات تولید مواد غذایى دارد.

براى‌نگهدارى مواد در درجه حرارت منفى 100 درجه سیلسیوس و زیر آن که در دماى خیلى پایین محسوب میشود از عایق هاى پرلیتى‌ و براى نگهدارى و حمل مایعاتى مثل هیدروژن و هیلیوم در منفى‌100 در جه سیلسیوس و بالاى‌آن ( حدود منفى 40 درجه) و در عایق کارى مخازن دوجداره کروى شکل با فضاى خالى بین جداره ها استفاده میشود.

عایق پرلیتى‌با چگالیهاى مختلف براى استفاده در دماى خیلى پائینى را نشان میدهد . چگالى‌مناسب براى این کار معمولا 48-72 کیلو گرم بر مترمکعب میباشد علاوه بر خصوصیات حرارتى بسیار خوب آن ، عایق پرلیتى نسبتا ارزان ، حمل و نگهدارى آسان و غیر قابل احتراق و متناسب با مقررات آتش نشانى‌و داراى نرخ پایین و بیمه و فاقد ضایعاتى مثل تغییر شکل و اختلاط میباشد . ضمنا بعلت غیر آلى بودن از پوسیدگى و آفات جانورى مصون میباشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید