اطلاعات تجاری مصر

  

 

 

cairo

 

 

حکومت : جمهوری
مساحت : 1/000/250کیلومترمربع    
جمعیت :   53/153/000  نفر            
رشد سالانه جمعیت : 2.6 درصد

پایتخت : قاهره           
زبان : عربی - بربر  
دین : اسلام - مسیحی   
واحد پول : پوند مصر  

 

 

 

در شمال شرقی آفریقا و در سواحل دریای مدیترانه واقع شده  است. اقتصاد مصر، وابستگی شدیدی به رود نیل دارد. زیرا  میزان بارش سالانه از 20 سلانتی متر در شمال تا 5/0  سانتی متر در صحراها در نوسان است. به همین دلیل،  فعالیتهای کشاورزی، منحصر به دلتای نیل شده که در آن غله  - میوه -برنج - نیشکر و سبزیجات به عمل می آیند. کتان و شبدر مصری، دو محصول عمده صادارتی هستند. پرورش  گاو - گوسفند - بز و شتر نیز در این کشور متداول است. صنعت توریسم و دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از کانال سوئز، از منابع عمده درآمد دولت است. معادن فسفات - سنگ آهن -منگنز و کروم در این کشور یافت می شوند. صنایع مهم مصر، شامل: سیمان - فولاد - صنایع چوب و موادغذایی است

 

  • وزارتخانه و سازمانهای دولتی

 مجلس

 ریاست جمهوری

 هیئت دولت

 وزارت اقتصاد

 وزارت صنایع

 وزارت امور خارجه

 وزارت نیروی انسانی و مهاجرت

 وزارت کشاورزی و احیای زمین

 وزارت آموزش

 وزارت آموزش عالی

 وزارت فعالیتهای عام المنفعه و منابع آب

 وزارت جهانگردی

  • اتاقهایبازرگانی و مراکز اقتصادی

 اتاق بازرگانی اسکندریه

 اتاق بازرگانی اسوان

 اتاق بازرگانی قاهره

 اتاق غلات وصنایع تولیدی وابسته

 اتحادیه صادرکنندگان مصر

 اتحادیه بازرگانان مصر

 بازاربورس قاهره واسکندریه

 بازار بورس  مرکزی سهام مصر

 نقطه تجارت بین المللی مصر

 بانک مرکزی مصر

 بانک ملی مصر

 دپارتمان مالیات فروش

 مرکز مطالعات اقتصادی مصر

 توسعه نقدینگی جامعه

 مرکز بازرگانی مصر

 سرمایه گذاری درمصر

  • بنگاههایتجاریو شرکتها

 شاخصهای اقتصادی

 بولتن اقتصادی مصر

 تجارت امروز

  • نمایشگاهها

 نمایشگاههای تجاری

  • سایر

 آژانس مرکزی بسیج عمومی و آمار

 شبکه جهانگردی مصر

 سرویس اطلاعات استانی

 نقشه شهرهای مصر

 شبکه دانشگاههای مصر

 دانشگاه قاهره

 دانشگاه عین شمس

 موسسه زمین شناسی و معادن

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید