مراحل سرمایه گذاری در کیش

 

 

 


مراحل سرمایه گذاری غیر صنعتی

 

   واحدها مربوطه

مراحل 

مدیریت سرمایه گذای و بازاریابی (معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری)

1- درخواست کتبی سرمایه گذار

مدیریت سرمایه گذای و بازاریابی

2- اخذ طرح توجیهی فنی - اقتصادی و بررسی طرح

معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

3- طرح در کمیسیون امور اقتصادی و ارزشیابی زمین

مدیریت اطلاعات جغرافیایی

4- صدور کروکی زمین در صورت تصویب در کمیسیون اقتصادی

معاونت اداری ، مالی و منابع انسانی

5- واگذاری زمین به شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

6- تنظیم قرارداد واگذاری زمین فیمابین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و سرمایه گذار

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

7- امضای قرارداد توسط سرمایه گذار و انجام مراحل مالی

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

8- ابلاغ قرارداد به سرمایه گذار

 اطلاعات جغرافیایی(معاونت عمرانی) و نقشه برداری (شرکت عمران و خدمات شهری)

9- تحویل زمین

 مدیریت شهر سازی

10- صدور پروانه ساختمان پس از تائید نقشه های ارائه شده توسط سرمایه گذار

 مدیریت شهر سازی

 

11- نظارت بر اجرای طرح و میزان پیشرفت پروژه

 مدیریت شهر سازی

12- صدور گواهی پایانکار پس از تائید اتمام عملیات ساخت

مدیریت حقوقی

13- صدور سند مالکیت پس از بهره برداری طرح

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید