انبساط پرلیت

پرلیت پس از انبساط تبدیل به حبا ب های شیشه ای سبک وزنی که تحت شرایط کیفی خاصی آسیاب میگردد.و حهت مصارف فیلتراسیون آماده میگردد.

ساختمان میکروسکوبی پرلیت در هم فرو رفته و دانه دار ( ناهموار ) و با هزاران منفذ میکروسکوپی میباشد.که باعث تامین حد مطلوب سرعت جریان (مایع ) گردیده و در فیلتراسیون مورد استفاده فراوان قرار میگیرد.

صافی های پرلیتی تاثیری بر طعم و مزه و رنگ و بوی مایعاتی که مورد تصفیه قرار میگیرند نداشته و در اسید های معدنی و آلی در حرارتهای مختلف غیر محلول میباشد.

انحلال آن در قلیائیات غلیظ نسبت به حرارت و مدت زمان تماس متغیر است.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید