فرآورده هاّی پرلیت

در واقع این کتاب در مورد درای وال است و لی لازم دیدم در مورد( طلای سفید)پرلیت برایتان بنویسم زیرا اخیرا دیواری را به وجود آورده ام که در واقع تولید آن تحولی اساسی در صنعت ساختمان خواهد داشت. و در این دیوار پرلیت نیز به کار رفته است

خوب پرلیت در اصطلاح کلی برای سنگهای سیلیس درا است که در طبیعت یافت میشود. وجه تمایز عمده پرلیت با سایر سنگها ولکانیکی شیشه ای ، دراز یا دفوق العاده حجم آن در مقابل حرارت میباشد.بطوریکه اگر سنگ خام پرلیت را به اندازه لازم حرارت میباشد.بطوریکه اگر سنگ خام پرلیت را به اندازه لازم حرارت میباشد.بطوریکه اگر سنگ خام پرلیت را به اندازه لازم حرارت میباشد .

/ 0 نظر / 5 بازدید