استفاده از پرلیت بعنوان عامل جذب کننده و حامل

پرلیت بعنوان عامل جذب کننده

پرایت منبسط را برای کنترل و بازیابی مواد مایع دورریختنی میتوان مصرف نمود. همچنین پرلیت برای از بین بردن و خشک نمودن فضولات حیوانی به کار میرود.جهت استفاده آن را بصورت دانه ای (Granular)و یا فشرده شده به شکل پالت مانند با اندازه مشخص تهیه میکنند و بعنوان جاذب برای حمل مواد زاید سمى مایع در ظروف سربسته استفاده مینماید.با فعال نمودن پرلیت منبسط با اسید هیدرولیک (hc1)و اسید سولفوریک (h2so4)میتوان آن را بعنوان عامل تصفیه فاضلاب و آبهاى زاید کارخانجات بکار میرود.

پرلیت به عنوان حامل

استفاده از پرلیت منبسط بعنوان حامل مواد حشره کش ،کنسانتره مواد غذایى،مواد مواد دفع آفات نباتى و سایر موارد مشابه توصیه میشود. در تغلیظ مواد غذایى ،پرلیت بمقدار قابل ملاحظه اى شیره را جذب و بحالت آبکى (anti-caking)در آمده و از نظر شیمیایى در مقابل تاثیر عوامل میکروبیولوژیکى مقاوم میباشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید