مزایای دیوار خشک

درای وال د رفارسی به معنای دیوار خشک است . در واقع به دلیل عدم استفاده از مصالح تر(سمان کاری وگچ  کاری )در این سیستم این دیوار رادیوار خشک نامیدند.

مزایای استفاده از دیوار خشک:

١-سبک بودن

در واقع به دلیل وزن سبک ،این دیوار در صورتیکه در محاسبات وزن دیوار لحاظ گردد.میتوان درصد قابل توجهی از وزن آهن مصرفی را کاهش داد.

٢- سرعت بالا

به دلیل تبدیل چند مرحله ای کار به یک مرحله(یکی شدن مرحله سفت کاری ،گچ کاری،تاسیساتی)در واقع عامل اصلی افزایش سرعت در این دیوار میباشد.

دوم اینکه شرایط محیطی (سرماو گرما)تاثیر چندانی در روند نصب ندارد.

٣-قابلیت بازیافت

۴-هزینه حمل مناسب

۵-عدم پرت حرارتی و صوتی

که در بخش بعد توضیح داده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید