صافی های پرلیتی

 

 

صاف‍ی های‌پرلیتى

صافی های پرلتى از نظر چگالی 20 تا 50 درصد از صایر صافى ها سبکتر است که مسئله مهمی‌ در مقایسه با قیمت تمام شده صافی می باشد . چگالی قالیهای صافی پرلیتی‌110-270 کیلوگرم بر متر مکعب و در حالت خشک 100-200 کیلو گرم بر متر مکعب است در اکثر صنایع تجربه نشان داده که مصرف کننده گان مواد صف کننده قادرند به بهترین وجه بدون انجام تغییر در سیستم و کیفیت تو لید با جایگزینى صافى‌هاى پرلیتى هزینه فیلتراسیون را کاهش دهند.

در دستگاه هاى با مشار و یا خلاء ،‌جایگزینی صافی‌ های مورد استفاده با صافی های پرلیتی براحتی امکان پذیر است. و در این رابطه مطالعات تولیدی یا آزمایشگاهی‌ راجع به فیلتراسیون میتوانند حد مطلوب نیاز صافی‌ها را مشخص و تعیین نماید.

کارخانه های استفاده کننده از این فیلتر ها ،‌تجارب زیادی‌در کاربرد آنها داشته و نکته جالب توجه این است که به هنگام استفاده از پرلیت به عنوان کمک فیلتر در فیلتر های خلاء دورانی ، قالیها‍‍‍‍ى پرلتى ، کمتر از سایر فیلتر ها ‌، ترک خوردن و شکسته شدن را از خود نشان میدهد .

 

بعلت ساختمان فیزیک‍ی منحصر بفرد پرلیت ،‌فیلترها‍‍ی پرلیت‍ی دارای‌ سرعت جریان بیشتری با شفافیت مطلوب بوده و بویژه در مایعات بسیار غلیظ نظیر شربت و مواد ژلاتینی ک‍ه نیاز بسرعت جریان بیشترى دارند ،‌قابل مصرف می باشند و میزان تولید و شفافیت و سرعت جریان با فیلتر های پرلیتی افزایَش میابد.

فیلترهای‌ پرلیتی‌ با دانه های‌ گوناگون پاسخگوی اغلب نیازهای‌ صنایع از نطر سرعت جریان و شفافیت و قیمت میباشد .

بعلت متخلخل باقى  ‌ ماندن و عدم سخت شدن میتوان آنها را به آسانى‌ تعویض و جابجا نموده و قالب هاى پرلیتی را بعد از خاتمه عملیات فیلتراسیون مورد ستفاده مجدد قرار داد که این مسئله نه تنها به سهولت پاک کردن فیلترها کمک میکند بلکه موجب کاهش هزینه ها‍ی نیرو‍ی انسانی و افزایش بهره ور‍ی میگردد.

 

کمک فیلترهای پرلیتى استریل و خنثى استریل و خنثى بوده و مواد استعمال گوناگونى در فیلتراسیون مایعات در صنایع نوشابه سازى ،‌ غذای‍ی و دراوسازى دراند . این کمک فیلترها مزه و بو و رنگ نداشته و جزء لیست مواد غذایی و شیمیایی مجاز آمریکا منتشر در آکادمى ملى علوم (National Academy Of Sciences ) هستند.نشزیه فوق ه منبع اطلاعاتی تعیین درجه کیفیت و خلوص مواد غذایی می باشد توسط اداره کنترل مواد غذایی و داروسازی و مورد تائید بسیاری‌از نماینده گیها دولتى در سراسر جهان میباشد .

حسن استفاده از پرلیت در فیلتراسیون مواد غذایی اینست که تفاله هاى باقیمانده قالبهاى پرلیتى بعنوان اجزاء ترکیبى مواد غذایی حیوانات در خیلی از کشورهاى جهان استفاده میشود . در آمریکا این مصرف مورد تصویب اتحادیه عالى کنترل کیفى مواد غذایى آمریکا(AAFCO) قرار گرفته است.

 

کد آهنگ

کد موسیقی

/ 2 نظر / 4 بازدید
منم کشاورز

منم کشاورز نهالستان - تولید کننده نهال اصلاح شده پیوندی میوه و درختان زینتی و زیباترین گیاهان آپارتمانی

منم کشاورز

منم کشاورز نهالستان - تولید کننده نهال اصلاح شده پیوندی میوه و درختان زینتی و زیباترین گیاهان آپارتمانی