مقررات تاسیس بیمه در مناطق آزاد

 

مقررات تاسیس موسسات بیمه

 

 

 تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه گذاری داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری ? صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 ذکر این نکته ضرروی است که هر شرکت یا مؤسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.

تأسیس

1-     عملیات بیمه و بیمه اتکایی در مناطق آزاد به وسیله مؤسساتی که بنا به پیشنهاد سازمان، طبق مقررات این آیین نامه از بیمه مرکزی ایران مجوز دریافت داشته و به یکی از صورتهای زیر به ثبت برسند انجام خواهد شد:

 

        الف) شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی که کلیه سهام آن با نام باشد.

ب ) مؤسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه.

  تبصره1: تأسیس شعبه توسط مؤسسات بیمه با رعایت مقررات این آیین نامه و ثبت در منطقه بلامانع است.

 

           تبصره2: اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد امکان پذیر است.

 

            تبصره3: فعالیت شعبه ها و نمایندگیهای مؤسسات بیمه سایر نقاط کشور در هر یک از مناطق آزاد با رعایت مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در چارچوب این آیین نامه و سایر ضوابط حاکم بر مؤسسات مزبور بلامانع است.

 

2-  مؤسساتی که در اجرای این آیین نامه اجازه فعالیت در منطقه دریافت می نمایند،  مجاز به عرضه بیمه برای اشخاص مقیم، موضوعات و موارد بیمه موجود در سایر نقاط کشور و بیمه حمل و نقل کالای وارداتی به سایر نقاط کشور که قرارداد خرید آن در ایران منعقد یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده، نمی باشند. عملیات بیمه اتکایی از شمول حکم این ماده مستثنی است.

 

           تبصره1: مؤسساتی که تنها اجازه فعالیت بیمه أی مستقیم در منطقه را دارند نمی توانند از مؤسسات بیمه سایر نقاط کشور بیمه اتکایی قبول نمایند.

 

          تبصره2: مؤسسات بیمه می توانند نسبت به بیمه اموال و مسئولیت (غیربیمه اشخاص) در چارچوب این آیین نامه و رعایت قوانین و مقررات مربوط در مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کنند.

 

           تبصره3: صدور بیمه نامه توسط مؤسسات بیمه ای مناطق آزاد برای آن دسته از موضوعات و موارد بیمه أی که از طرف مؤسسات بیمه أی ایرانی فعال در سایر نقاط کشور عرضه نمی شود از شمول این ماده مستثناست و فهرست این قبیل موضوعات و موارد بیمه مجاز در سایر نقاط کشور، برای مؤسسات بیمه، توسط بیمه مرکزی ایران حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این مقررات، تهیه و به سازمانها اعلام می شود.

 

3-    حداقل سرمایه برای مؤسسات بیمه، نمایندگی و کارگزاری بیمه به قرار زیر است:

 

      الف) مؤسسات بیمه مستقیم با سرمایه حداقل پانزده میلیارد ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

 

       ب) مؤسسات بیمه متقابل با سرمایه حداقل دویست میلیون ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

 

      ج) مؤسسات بیمه اتکایی با سرمایه حداقل هشتاد و پنج میلیارد ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

 

      د) مؤسسات نمایندگی و یا کارگزاری بیمه با سرمایه حداقل سیصد میلیون ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

 

 

           تبصره1: هرگونه تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر 2 سال یکبار موکول به پیشنهاد مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی ایران و تصویب هیئت وزیران است.

 

           تبصره: در صورتی که متقاضی به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می تواند اعتراض خود را به مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تسلیم کند. تصمیم مجمع مزبور قطعی و لازم اجرا است.

 

بیمه مرکزی ایران با دریافت گواهی ثبت مؤسسه در منطقه، پروانه فعالیت برای بیمه اتکایی، یک یا چند رشته بیمه مستقیم و یا هر دو صادر خواهد کرد.

 

           تبصره2: سهامداران خارجی مؤسسات موضوع این آیین نامه سهم الشرکه ریالی خود را باید به ارزهای موردقبول بانک مرکزی ایران پرداخته و یا گواهی تبدیل ارز را ارائه نمایند.

 

           تبصره3: وجوه سرمایه موضوع این ماده باید نزد یکی از بانکهای مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ترجیحاً در مناطق آزاد دارای شعبه باشد واریز شود

 

 

مجوز ثبت و پروانه فعالیت :

 

ثبت موسسات موضوع این آیین نامه در منطقه آزاد کیش ، موکول به ارائه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می شود و ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه ، میزان سرمایه و سهام موسساتی که به ثبت رسیده باشنند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران است.

 

مدارک لازم باری دریافت مجوز ثبت جهت تحویل به بیمه مرکزی ایران :

الف ) اساسنامه موسسه

ب) میزان سرمایه موسسه ، رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن.

پ ) سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها.

ث) اسناد ، مدارک و اطلاعات دیگری که معرف صلاحیت مالی ، فنی موسسه و حسن شهرت مدیران آن باشد.

ج) تکمیل پرسشنامه مربوطه.

 

 

 

 

 

 

 

نام شرکت

فکس تلفن

بیمه آسیا

4420396

4420395

بیمه امید

4420396

4420184

بیمه ایران

 

4422297

بیمه حافظ

 

4424515-6

شرکت کمک رسان ایران

 

4424739-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید